CERTIFIERINGAROEKO-TEX - trygg textilOEKO-TEX är en frivillig märkning av textilprodukter som visar att de inte innehåller några ämnen som är farliga för hud och hälsa. Eftersom man minimerar användandet av kemikalier vid tillverkningen av dessa produkter så kan man se det som en indirekt miljömärkning.


För att en produkt ska få märkas med OEKO-TEX märket ska den genomgå omfattande tester och kontroller och alla dess beståndsdelar kontrolleras.


Dessutom måste företaget som distribuerar produkten vara certifierat.


Innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen, som formaldehyd, pesticider, PCB, tungmetaller och andra kemikalierester i textila produkter får inte överstiga internationellt antagna gränsvärden. Dessa gränsvärden uppdateras kontinuerligt i takt med att ny kunskap kommer inom området.


Kriterierna och högsta tillåtna värden ligger ofta i täten inom området, det vill säga de omfattar inte bara i lag förbjudna eller kontrollerade ämnen utan även andra ämnen som vetenskapligt bedömts som hälsovådliga.


Det är inte bara slutkonsumenten som har glädje av frånvaron av skadliga ämnen, utan alla som är med i produktionen av slutprodukten. Det sprids inga kemikalier i lokalerna där tygerna vävs och blir tillskurna, inte heller där de sys ihop. Även lagerarbetare som hanterar produkterna slipper utsättas för risk att andas in en massa onyttigheter.


Det utförs oanmälda tester på produkterna även efter att de godkänts, för att kontrollera att produkten håller vad som utlovats. Allt för att konsumenten ska känna sig trygg och veta vad den köper.Global Organic Textile Standard, GOTS, är en internationell miljömärkning för ekologisk textil. Märkningen omfattar hela livscykeln från råvara till färdig textil. 


Krav ställs på textilfibern och på de kemikalier som används i bearbetningen men också på paketering, märkning och distribution. GOTS ställer också krav på arbetsförhållanden i fabrikerna. 


GOTS vision är att ekologiska textilier ska bli en viktig del av vardagen, samt förbättra människors liv och miljö. Kontroll och certifiering på plats av processorer, tillverkare och handlare utförs årligen av oberoende, special ackrediterade organ. 


19 certifieringsorgan är för närvarande godkända för att intyga enheter i textilförsörjningskedjan och deras produkter enligt GOTS. 

GOTS grundare samarbetar med internationella intressentorganisationer och experter inom ekologiskt jordbruk och miljömässig och socialt ansvarsfull textilbearbetning. 

GOTS fastställer krav i hela försörjningskedjan för både ekologi och arbetsförhållanden i textil- och klädtillverkning med hjälp av ekologiskt producerade råvaror. 

Den ekologiska produktionen är baserad på ett jordbrukssystem som upprätthåller och kompletterar jordens bördighet utan användning av giftiga, beständiga bekämpningsmedel och gödningsmedel. 

Adekvat djurhållning är avgörande och utesluter helt genetisk modifiering. Läs mer: https://www.global-standard.org